แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง พระภารกิจของพระเยซูเจ้าในแคว้นกาลิลี

กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ พระภารกิจต่างๆ ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำในแต่ละเมือง ในแคว้นกาลิลี

กิจกรรมที่ 2 จับคู่ พระภารกิจของพระเยซูเจ้าในแคว้นกาลิลี

กิจกรรมที่ 3 แบบทดสอบ พระภารกิจของพระเยซูเจ้าในแคว้นกาลิลี

พระภารกิจของพระเยซูเจ้าในแคว้นกาลิลี