สื่อคำสอนดีๆ  มีประโยชน์ ทั้งผู้สอน และผู้เรียน
วีดีทัศน์ชุด คาทอลิกเชื่ออะไร