แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
 


dvd_we_r_resize


♣ ภาพยนตร์ตัวอย่างเรื่อง "พระสันตะปาปา บิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์"


 

♣ ภาพยนตร์ตัวอย่างเรื่อง "ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์"

 ♣ ภาพยนตร์ตัวอย่างเรื่อง "วิญญาณในไฟชำระ"

 ♣ ภาพยนตร์ตัวอย่างเรื่อง "ความรอดอาศัยความเชื่อและพระหรรษทาน"

 ♣ ภาพยนตร์ตัวอย่างเรื่อง "การไถ่กู้ด้วยพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์"

 ♣ ภาพยนตร์ตัวอย่างเรื่อง "พระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์"