ประชาสัมพันธ์สื่อวีดีทัศน์ใหม่เดือนมกราคม 2015 (ความเชื่อคาทอลิก เปิดพระคัมภีร์พระวรสารโดยนักบุญมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น พอล 3-4-5)

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

โปสเตอรสอใหม เดอนมกราคม 2015 resize


DVD Cathlolic Faith resize


 

DVD The gospel of John resize

DVD The gospel of Luke resize

DVD The gospel of Mark resize

DVD The gospel of Matthew resize


 

story box bible 3 resize

story box bible 4 resize

story box bible 5 resize