ตัวอย่างวีดีทัศน์ใหม่ นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 บุญราศีคุณแม่เทเรซา พอลแลนด์ 1 และ 2

PR-008-2013