อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน) ลก 19:28-40

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok