แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
 

 DVD We R 03 resize


ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่อง การเนรมิตสร้าง


ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่อง พระคัมภีร์และธรรมประเพณี


ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่อง ระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท


ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่อง พระแม่มารีย์ มารดาของพระเจ้า


ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่อง นักบุญโยเซฟ บุรุษผู้ชอบธรรม


ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่อง ทูตสวรรค์ของพระเจ้า (อารักขเทวดา)