แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
part_3 ตัวอย่างบางตอน

การผจญภัยของเซ็ท

การผจญภัยของเซ็ท เป็นชุดที่ 3 ของภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง พระบุญญัติ 10 ประการ ของเด็กและเยาวชน
ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่า การผจญภัยทำให้เซ็ท และแอฟฟาอิมเข้าใจความหมายของพระบัญญัติ ประการที่ 4 ที่ว่า "จงนับถือบิดามารดา" และประการที่ 5 ที่ว่า "อย่าฆ่าคน" และอะไรทำให้เด็กทั้ง 2
เข้าใจถึงพระบัญญัติ 2 ประการนั้น