แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
 


 DVD We R 02 resize

 


 

ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่อง บาปกำเนิด


ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่อง ศีลล้างบาป


ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่อง ศีลอภัยบาป


ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่อง ศีลมหาสนิท


ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่่อง ศีลกำลัง


ตัวอย่างวีดีทัศน์เรื่อง สิ่งคล้ายศีล