แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

part_1 ตัวอย่างบางตอน

ลูกโคทองคำที่ไร้ค่า

ลูกโคทองคำที่ไร้ค่า : เซ็ท เด็กหนุ่มผู้ชาญฉลาด และแม่ของเขา ลีลา ได้เข้าใจถึงพระบัญญัติประการที่ 1 ที่ว่า

"จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าองค์เดียวของท่าน" ซึ่งขณะที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนาย เพื่อรับพระบัญญัติ 10 ประการ จากพระเป็นเจ้า
ชาวอิสราเอลเริ่มสับสนในความเชื่อ และขอให้อาโรนพี่ชายของโมเสสสร้างรูปโคทองคำเพื่อนมัสการในฐานะพระเป็นเจ้า
โดยใช้จาคอบ วัวหนุ่มของเซ็ทเป็นต้นแบบ...

พระเจ้าและโมเสสจะทำอย่างไรต่อไปกับชนชาติอิสราเอล