แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน 2 กิจกรรม คือ

1. เกม เรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้อง บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 6:24-35)

2. เกม แฮงค์แมน บทอ่านจากหนังสืออพยพ (อพย 16:2-4, 12-15, 31ก)

c96463ffa8f69163861c469774521e77