แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

• ให้น้องๆ เลือกภาพ 1 ภาพ จากมรรคาศักดิ์สิทธิ์ 14 สถาน ระบายสีให้สวยงาม และวาดรูปตัวเองเพิ่มเข้าใปในภาพนั้นๆ ว่าน้องจะช่วยพระเยซูเจ้าอย่างไรบ้าง

สุขใจไปกับวันพระเจ้า อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต 21.2.2021 re