แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ขณะที่ผู้ใหญ่ร่วมมิสซาออนไลน์  ในเว็บ kamsonbkk.com ก็มีแผ่นภาพระบายสี ใบงาน กิจกรรม และวีดีทัศน์ประกอบพระวรสารตอนนั้นๆ ประจำวันอาทิตย์ เพื่อช่วยให้เด็กๆได้ติดตามพระวรสารอย่างเข้าใจความหมายมากยิ่งขึ้น

คำแนะนำ

ผู้ปกครองสามารถใช้กิจกรรมเหล่านี้เพื่อเตรียมจิตใจเด็กๆ ก่อนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือให้เด็กๆ ทำกิจกรรมระหว่างที่ผู้ใหญ่ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณก็ได้ 

ภาพยนตร์ประกอบพระวรสารนักบุญมาระโก 1:1-20 (คลิ๊ก)

ภาพระบายสี ใบงาน กิจกรรม (คลิ๊ก)

Jesus choose diciples 1