แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
กิริยาในพิธีกรรม

  • 097_ “เมื่อทรงล้างเท้าของบรรดาศิษย์เสร็จแล้ว พระเยซูเจ้าทรงสวมเสื้อคลุมอีกครั้งหนึ่ง เสด็จกลับไปที่โต๊ะ ตรัสว่า “ท่านเข้าใจไหมว่าเราทำอะไรให้ท่าน”  ท่านทั้งหลายเรียกเราว่าอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็ถูกแล้ว เพราะเราเป็นอย่างนั้นจริง ๆ  ในเมื่อเราซึ่งเป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและอาจารย์ยังล้างเท้าให้ท่าน ท่านก็ต้องล้างเท้าให้กันและกันด้วย  เราวางแบบอย่างไว้ให้แล้ว ท่านจะได้ทำเหมือนกับที่เราทำกับท่าน” (ยน 13:12-15)
  • ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าและแสดงออกในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นั้น เริ่มจากจิตใจของเราที่เปี่ยมล้นด้วยความรักของพระองค์ และแสดงออกโดยผ่านทางท่าทีภายนอก ทางคำภาวนา การตอบรับกับพระสงฆ์ การขับร้องบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ อิริยาบถและกิริยาอาการต่าง ๆ ในพิธีกรรม
  • พิธีกรรม ไม่ใช่คำภาวนาในใจ แต่เป็นการแสดงออกทางถ้อยคำ และทางอิริยาบถ กิริยา และอาการต่าง ๆ ที่มีกฎเกณฑ์กำหนดไว้  ทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะต้องไม่แยกร่างกายออกจากวิญญาณ  การกระทำต่าง ๆ ของคนเราก็รวมเข้าอยู่ในตัวตนทั้งหมดในการแสดงออก หรือแม้แต่ทำให้สภาพภายในตัวของเราเกิดขึ้น อิริยาบถ และกิริยาต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการมีส่วนร่วมในพิธีกรรม  อากัปกิริยาภายนอกในพิธีกรรมจึงเป็นการแสดงออก  ให้เห็นว่า   มนุษย์เข้าร่วมพิธีกรรมด้วยกาย และใจทั้งครบ