แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความสุขแท้จริง 8 ประการ สำหรับครูคำสอน
โดย Sr. Marie Roccapriore, MPF

ครูคำสอนที่ฟังเด็กๆของตนย่อมเป็นสุข
เฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆที่ถามคำถามซ้ำๆ
เพราะเขามีหูของพระคริสตเจ้า

ครูคำสอนที่เห็นถึงความต้องการของเด็กๆของตนย่อมเป็นสุข
เฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆที่คนอื่นๆไม่ยอมรับ
เพราะเขามีดวงตาของพระคริสตเจ้า

ครูคำสอนที่พูดด้วยความเมตตากับเด็กๆของตนย่อมเป็นสุข
เฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆที่ไม่มีแรงจูงใจในทางบวก
เพราะเขามีปากของพระคริสตเจ้า

ครูคำสอนที่สัมผัสด้วยความอ่อนโยนต่อเด็กๆของตนย่อมเป็นสุข
เฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆที่ได้รับความรุนแรงในครอบครัว
เพราะเขามีมือของพระคริสตเจ้า

ครูคำสอนที่คิดถึงการสวดภาวนาให้กับเด็กๆของตนย่อมเป็นสุข
เฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า
เพราะเขามีความคิดของพระคริสตเจ้า

ครูคำสอนที่แสดงความรักต่อเด็กๆของตนย่อมเป็นสุข
เฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆที่มีลักษณะไม่น่ารัก
เพราะเขามีหัวใจของพระคริสตเจ้า

ครูคำสอนที่ก้าวเดินด้วยความอดทนกับเด็กๆของตนย่อมเป็นสุข
เฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆที่ขาดคำแนะนำฝ่ายจิต
เพราะเขามีเท้าของพระคริสตเจ้า

ครูคำสอนที่มีความพากเพียรในการแบ่งปันความเชื่อ ย่อมเป็นสุข
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความพยายามของเขาดูเหมือนไร้ประโยชน์
เพราะเขาจะได้รับความบรรเทาในการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้าและพระอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา

ที่มา : คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม