แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

quote god

ข้อควรปฏิบัติประจำวันในชีวิตคริสตชน
จากบันทึกบางส่วนของนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์

1.    ทุกเช้า ให้เราทูลถวายดวงใจ ความนึกคิด การงานและกิจกรรมต่างๆ ของเรา ในการรับใช้ เพื่อพระเกียรติของพระเจ้า
2.    เมื่อตื่นนอนในตอนเช้า ให้สวดภาวนาว่า “ลูกจะกระทำและยอมทนทุกอย่างในวันนี้ เพื่อพระสิริมงคลของพระเจ้า ขอให้ลูกทำทุกอย่างให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ โปรดรับความคิดและกิจการที่ลูกจะกระทำในวันนี้ ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำสำหรับลูกด้วยความรัก ขณะที่ยังทรงดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้”

3.    เราต้องระวังอย่ากระทำสิ่งใด ก่อนสวดภาวนายามเช้า
4.    ในการทำงาน ให้ถวายความยุ่งยากและความลำบากแด่พระเจ้าอย่างเรียบง่าย แล้วท่านจะรู้ว่าพระพรของพระองค์อยู่กับท่าน และกับงานทุกอย่างที่ท่านทำ
5.    เราจะรับใช้พระเจ้าได้ดีกว่า หากว่ากระทำกิจการนั้นมิใช่เพื่อความสะดวกสบายและสนุกสนาน
6.    ความยุ่งยากจะหมดไป เมื่อสวดภาวนาอย่างร้อนรน
7.    พระเจ้าทรงรับสั่งให้เราสวดภาวนา แต่ทรงห้ามเราวิตกกังวล
8.    พระเจ้าทรงมอบงานให้เราทำ ขณะเดียวกันก็ทรงเตรียมพระพรไว้ช่วยเรา ให้เราทำงานจนสำเร็จ
9.    ในการทำงานทุกชนิด ให้เราเลือกสิ่งที่สมบูรณ์และครบครันที่สุด
10.    อย่าลืมว่าในการเริ่มวันใหม่แต่ละวันนั้น พระเจ้าทรงเตรียมพระหรรษทานที่จำเป็นสำหรับเราทุกคน
11.    เมื่อต้องทำสิ่งที่เราไม่ชอบ ให้ทูลพระองค์ว่า “พระเจ้าของข้าพเจ้า ลูกขอถวายสิ่งนี้เป็นเกียรติในวาระที่พระองค์ต้องสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพเจ้า”
12.    ในระหว่างการทำงาน จงสวดขอความสว่างจากพระจิตเจ้า
13.    หลักสำคัญในชีวิตประจำวัน คืออย่าทำอะไรที่ท่านไม่อาจถวายแด่พระเจ้าได้
14.    เมื่อเราถูกประจญ ขอให้ทำเครื่องหมายสำคัญมหากางเขน ด้วยความศรัทธา สวรรค์จะดีใจ และนรกจะทลาย
15.    เราต้องทำงานเพื่อพระเจ้า และมอบถวายงานของเราในพระหัตถ์ของพระองค์
16.    เราไม่สามารถทำอะไรสำเร็จด้วยตนเองได้ แต่เราสามารถทำทุกอย่างโดยอาศัยพระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเหลือเรา
17.    พระเจ้าประทานชีวิตแก่เรา เพื่อเราจะได้เรียนรู้วิธีตายในศีลในพร
18.    หากพระจิตเจ้าไม่ทรงแนะนำเรา การงานของเราก็ไร้ประโยชน์ และไร้สาระ
19.    คนที่พยายามทำทุกอย่างให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า มีมานะในการทำงานเอาวิญญาณรอด เขาจะไม่ขาดแคลนสิ่งจำเป็นในชีวิตเลย
20.    จงทำทุกอย่างที่ดี และเรียบร้อย ตามแบบที่พระผู้เป็นเจ้ามีพระประสงค์ให้ทำ
21.    อย่าให้ชีวิตแต่ละวันผ่านไป โดยมิได้ขอบพระคุณพระเจ้า
22.    จงทำทุกอย่างพร้อมกับพระเจ้า และอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์
23.    จงทำงานเพื่อพระเจ้า มิใช่ทำงานเพื่อความร่ำรวยหรือให้คนอื่นยกย่อง
24.    พระเจ้าทรงพอพระทัยให้เราทำงานวันนี้ ส่วนพรุ่งนี้เป็นเรื่องของพระเจ้าที่จะประทานให้
25.    หากเรามีความทุกข์ จงไปร่วมมิสซา มิสซาจะช่วยระงับความทุกข์และการล่อลวงของปีศาจได้
26.    จงเอาใจใส่วิญญาณของตนเอง เหมือนกับเอาใจใส่ร่างกายหรือยิ่งกว่า
27.    แทนที่จะโวยวาย ให้เราอธิษฐานต่อหน้าตู้ศีลจะดีกว่า
28.    ให้เราดำเนินชีวิตตามไม้กางเขน เราจะได้เรียนรู้สิ่งซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อเรา และเราจะพยายามทำเพื่อพระองค์บ้าง
29.    ทุกคนควรจะสละความพอใจของตน เพื่อจะได้ทำตามสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้เราทำ
30.    จงเจริญชีวิตอยู่โดยอาศัยพระองค์ เพื่อท่านจะได้มีชีวิตเพื่อพระองค์

ที่มา: นิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 211