แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

10 อย่างที่ให้ไม่ต้องใช้เงิน ยิ่งให้ออกไป ยิ่งจะได้รับกลับมา
1.    ให้รอยยิ้ม
2.    ให้ความรัก
3.    ให้ความเมตตา
4.    ให้อภัย
5.    ให้กำลังใจ

6.    ให้คำแนะนำ
7.    ให้โอกาส
8.    ให้ความไว้วางใจ
9.    ให้คำพูดที่เพราะ
10.    ให้ความสำคัญ