foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

" ชีวิตที่มีค่าไม่ใช่ชีวิตที่ร่ำรวย มีเกียรติ หรืออายุยืน
แต่ชีวิตที่มีค่า คือ...ชีวิตที่ตัวเรา เป็นคนมีคุณค่า และทำให้ชีวิตคนอื่น มีค่า "