แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

งาน 4 ประเภท
ประเภทที่ 1 : หลายคนทำงานเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ นอกจากนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดอย่างอื่น ขอให้มีกินมีใช้ไปวันๆเท่านั้นก็พอแล้ว คนประเภทนี้จะเป็นคนที่ไม่มีหลักอะไรในชีวิต ปล่อยชีวิตให้ดำเนินไปตามกระแส อะไรที่ทำให้ตนเองได้เงินก็จะทำ หรือไม่ก็ไม่คิดจะทำงานอะไร

         • คนประเภทนี้พระคัมภีร์สอนว่า “บางคนดำเนินชีวิตอย่างเกียจคร้านไม่ทำงานแต่กลับไปยุ่งกับธุระของผู้อื่น เรากำชับและเตือนคนเช่นนี้ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า ให้ทำงานอย่างสงบและหาเลี้ยงชีพด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอง” และ “ผู้ใดไม่อยากทำงานก็อย่ากิน”(2 ธส 3:11-12,10 )

ประเภทที่ 2 : บางคนทำงานเพื่อตนเอง เขาจะสะสมเงินทอง แสวงหาตำแหน่งอำนาจเกียรติยศชื่อเสียง แสวงหาความสุขใส่ตัว โดยไม่สนใจถึงความต้องการของคนอื่น
         • ลูกา 12:13-21  การสะสมทรัพย์สมบัติ

ประเภทที่ 3 : บางคนทำงานและมีชีวิต “เพื่อผู้อื่น” เช่น ดูแลเอาใจใส่คนเจ็บไข้ได้ป่วย จัดหาสิ่งของปัจจัยที่จำเป็นให้กับคนยากไร้
         • “ข้าพเจ้าทำงานด้วยมือทั้งสองนี้เพื่อสนองความต้องการของข้าพเจ้าและของผู้ที่อยู่ด้วย...........เราต้องทำงานเช่นนี้เพื่อช่วยเหลือผู้อ่อนแอกว่า” (กจ 20:34-35)

ประเภทที่ 4 : บางคนทำงานและมีชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้มีหลักยึดเหนี่ยวในจิตใจ ให้คนมีศาสนา ช่วยคนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม ถ้าเป็นคริสต์ก็ช่วยคนให้รู้จักพระเจ้า ให้คนมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าและเพื่อเพื่อนมนุษย์ ให้พวกเขารักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตใจ สิ้นสุดวิญญาณและสิ้นสุดพละกำลัง และรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง
         • “จงรู้ไว้เถิดว่าผู้ที่ช่วยคนบาปให้กลับมาจากทางผิด ก็จะช่วยวิญญาณของตนให้รอดพ้นจากความตาย และจะได้รับการอภัยบาปทั้งมวล” (ยก 5:20)