แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

One God for this world. .
มีพระเจ้าหนึ่งเดียว ทรงเป็นหนทาง ความจริง และทรงชีวิต เพื่อนำสู่หนทางแห่งสันติสุขอันเที่ยงธรรมแท้จริง..แสงสว่างแห่งปรีชาญาณ ทำให้มนุษย์มีสติรับรู้กว่าสรรพสัตว์ทุกชนิดบนโลกใบนี้ เราจึงเป็นผู้ประเสริฐถูกสร้างมาอย่างพิเศษ
One tree can start a forest;
ไม้ต้นหนึ่งสามารถตั้งต้นความเป็นป่า;
One smile can begin a friendship;
หนึ่งรอยยิ้มสามารถเริ่มมิตรภาพ;
One hand can lift a soul;

หนึ่งมืออาจช่วยยกระดับจิตวิญญาณ;
One word can frame the goal;
หนึ่งคำสามารถวาดเค้าโครงจุดมุ่งหมาย;
One candle can wipe out darkness;
เทียนแท่งหนึ่งสามารถขจัดความมืด;
One laugh can conquer gloom;
หนึ่งหัวเราะสามารถเอาชนะความเศร้าโศก;
One hope can raise your spirits;
หนึ่งความหวังสามารถชุบย้อมจิตใจของคุณ;
One touch can show you care;
สัมผัสหนึ่งสามารถบอกความเอาใจใส่ของคุณ;
One life can make the difference.
ชีวิตหนึ่งสามารถสร้างสิ่งแตกต่าง.
be that one today.
จงเป็นหนึ่งในนั้นตั้งแต่วันนี้.