แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ลึกๆภายในตัวแต่ละบุคคลนั้นปรารถนาที่จะเป็นสุข ความต่างนั้นอยู่ที่วิธีการพยายามหาทางสนองความต้องการเป็นสุขอย่างลึกซึ้งนี้ ในที่สุดแล้ว อะไรคือเคล็ดลับของความยินดี (Joy) อันแท้จริง มันอยู่ในคำนี้เองคือ
J = ขึ้นอยู่กับพระเยซูเจ้าเป็นอันดับแรก (Jesus)
O = ขึ้นอยู่กับผู้อื่นเป็นอันดับสอง (Others)
Y = ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองเป็นอันดับสาม (Yourself)

ความยินดีที่สมบูรณ์นั้นจำต้องอาศัยพระเยซูเจ้าในทุกสิ่ง ถ้าเราเอา “ผู้อื่นมาเป็นอันดับแรก” เราก็ทำไม่ถูกต้อง   ถ้าเราเอา “ตัวท่านเองมาเป็นอันดับแรก” เราก็ทำไม่ตรงจุด อันดับแรกนั้นต้องเป็นพระเยซูเจ้า และพระเยซูเจ้าเท่านั้น จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเจ้า...นี่คือพระบัญญัติประการแรก จงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนอื่นใด แล้วทุกอย่างที่เหลือนั้นจะตามมาเอง