3 อย่าง...

3อย่าง ที่ผ่านไปแล้วไม่คืนกลับมา
1. เวลา
2. ชีวิต
3. วัยเยาว์

3อย่าง ที่ส่งผลทำลายชีวิตเรา
1. โมโห
2. โอหัง
3. ใจแคบ

3อย่าง ที่ทิ้งไม่ได้
1. ความเชื่อ
2. ความหวัง
3. ความรัก

3อย่าง ที่ประมาณค่าไม่ได้
1. ความรัก
2. ความดี
3. มิตรภาพ

3อย่าง ที่ไม่นิรันดร์
1. ความสำเร็จ
2. ทรัพย์สมบัติ
3. เกียรติยศ ชื่อเสียง

3อย่าง ที่ช่วยเราให้สำเร็จ
1. ความรู้
2. สติปัญญา
3. วินัย

3อย่าง ที่ต้องถนอมรักษา
1. พ่อแม่
2. ครอบครัว
3. เพื่อนพ้อง

3อย่าง ที่ใช้ในการทำงาน
1. เป้าหมาย
2. วิธีการ
3. อุดมการณ์

3อย่าง ที่ใช้ในการคบมิตร
1. สัจจะ
2. จริงใจ
3. น้ำใจ

3อย่าง ที่ต้องรักษาไว้ให้ดี
1. โอกาส
2. ชีวิต
3. มิตรภาพ