แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คนซื่อสัตย์ faithful
index“เมื่อใดที่ความซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่ทำได้ยากที่สุด เมื่อนั้นความซื่อสัตย์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุด” คำว่า “ซื่อสัตย์” หมายความว่า “ประพฤติตรงและจริงใจ ไม่นอกใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง และไม่หลอกลวง” ดังนั้น หากว่าสามีคนใดรู้สึกว่า การไม่นอกใจต่อภรรยาเป็นเรื่องยากที่สุด เวลานั้น ความซื่อสัตย์ต่อเธอเป็นเรื่องจำเป็นมากที่สุด หรือหากว่าพนักงานคนใดรู้สึกว่าการไม่คดโกงบริษัท หรือหน่วยงานเป็นเรื่องยากที่สุด เวลานั้น ความซื่อสัตย์นับเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุด
ในภาษาอังกฤษ ซื่อสัตย์ คือ Faithful เป็นคำคุณศัพท์ที่มีความหมายน่าสนใจดังนี้

1.จงรักภักดีอย่างต่อเนื่อง = การวางใจและภักดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ต่อบุคคล คำสัญญา หรือหน้าที่
2. ไม่นอกใจ = การไม่มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสของตน
3. มีสติรู้ผิดชอบ = การสำแดงผลจากความรู้สำนึกในความรับผิดชอบหรืออุทิศตนทุ่มเทต่อหน้าที่
4. ถูกต้อง = ความแม่นยำ ถูกต้อง แน่นอน
5. เชื่ออย่างไม่หวั่นไหว = เชื่ออย่างมั่นคงในบางสิ่ง หรือในบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสนา
หากคำนี้เป็นคำนามก็หมายความว่า บุคคลหรือสิ่งที่สามารถไว้วางใจและพึ่งได้ คริสตชนในยุคแรกก็ถูกเรียกว่าเป็นพวก Faithful
ดังนั้น หากคุณได้ชื่อว่า เป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าหรือเป็นคนของพระเจ้า คุณจะต้องดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อตลอดเวลาให้สมกับชื่อนั้น คุณต้องไม่ทำให้พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ ต้องเสื่อมเสียพระเกียรติเพราะความไม่ซื่อสัตย์ผ่านคำพูดหรือการกระทำของคุณ
อย่างไรก็ตาม แม้บางครั้งหรือบ่อยครั้ง คุณจะไม่สัตย์ซื่อหรือสัตย์จริงกับองค์พระเจ้าก็ตาม แต่พระองค์ก็ยังทรงสัตย์ซื่อและสัตย์จริงต่อคุณเสมอไป ดังที่เปาโลกล่าวยืนยันไว้ว่า “ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ พระองค์ก็ยังทรงซื่อสัตย์ต่อไป เพราะพระองค์ทรงปฏิเสธพระองค์ไม่ได้” (2ทธ 2:13)
ดังนั้น หากว่าวันนี้ ความเชื่อ (Faith) ขอบคุณที่มีต่อพระเยซูคริสต์มีอยู่เต็ม (Full) ก็จะเกิดสมการฝ่ายวิญญาณขึ้นดังนี้ Faith + Full = Faithful ความเชื่อวางใจ + เต็มที่ = คนซื่อสัตย์
หากคุณไม่มีความเชื่อศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมในพระเยซูคริสต์ ก็เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับคุณที่จะเป็นคนสัตย์ซื่ออย่างที่พระองค์ทรงปรารถนา แต่หากคุณมีความเชื่อศรัทธาวางใจในพระเจ้าอย่างเต็มล้น คุณจะเป็นคนสัตย์ซื่อได้ไม่ยากเลย ด้วยเหตุนี้เอง หากว่าวันนี้คุณรู้สึกว่ายากเหลือเกินที่จะเป็นคนสัตย์ซื่อและยืนหยัดในความถูกต้อง หรือความจงรักภักดีต่อผู้ใดหรือสิ่งใด คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบพึ่งพิงใกล้ชิดพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความสัตย์ซื่อในทันที พร้อมกันนั้นคุณต้องบังคับใจของคุณให้เชื่อฟังพระองค์ และทูลขอพระองค์ให้เพิ่มเติมความเชื่อวางใจให้แก่คุณ เพื่อคุณจะได้กลายเป็นคนสัตย์ซื่อ (Faithful) อย่างที่พระองค์ทรงพอพระทัย และทำให้คนรอบข้างคุณพอใจ แล้วคุณจะกลายเป็นบุคคลสัตย์ซื่ออย่างที่พระเจ้าและคนอื่นๆ คาดหวังให้คุณเป็น และอย่างที่ตัวคุณเองควรจะเป็น

 

ที่มา: นิตยสารแม่พระยุคใหม่