แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความโกรธ ทำให้หัวใจ "ทำงานหนัก"
ความรัก ทำให้หัวใจ "ทำงานดี"
ความดีทำให้หัวใจนั้น "พองโต"
ความโง่จะทำให้ "เสียหาย"
ความตายนั้นเป็นเรื่อง "ธรรมดา"
บุคคลใดเข้าใจหลักศาสนา บุคคลนั้นย่อมเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา

สิ่งที่สูงกว่าเงิน มี 7 อย่าง
1. การได้เกิดมาเป็นคน
2. การได้ยลศาสนา
3. การมีกัลยาณมิตร
4. การมีความสุจริตเป็นนิสัย
5. การมีใจปราศจากริษยา
6. การมีเวลาให้บุคคลอันเป็นที่รัก
7. การรู้จักสะกดคำว่า พอ

ชีวิตคน มี 1 หนทาง คือ ทางเดินของตัวเอง
มีของมีค่าอยู่ 2 อย่าง 1. สุขภาพกาย    2. สุขภาพจิต

เพื่อน มี 3 ประเภท
1. ให้หยิบยืม
2. ร่วมงานมงคล
3. ร่วมงานโศกเศร้า

ทุกข์ มี 4 ทุกข์
1. มองไม่ทะลุ   
2. สละไม่ลง
3. แพ้ไม่เป็น   
4. ปล่อยวางไม่ได้

มี 5 คำพูด
1. ยิ่งลำบากยิ่งต้องสู้
2. ยิ่งดียิ่งถ่อมตน
3. ยิ่งแย่ยิ่งต้องเชื่อมั่น
4. ยิ่งมียิ่งประหยัด.  
5 .ยิ่งหนาวเหน็บยิ่งมีน้ำมิตร

ทรัพย์สมบัติอยู่ 6 สิ่ง
1. ร่างกาย    
2. ความรู้
3. ความฝัน
4. ทัศนคติ  
5. ความเชื่อมั่น 
6. ความกล้าหาญ