แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

friend6คน ที่เป็น เพื่อน
: ไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาระดับเดียวกัน 
: ไม่จำเป็นต้องมีฐานะเท่าเทียมกัน
: ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานเท่าเทียมกัน

เพื่อนดีๆ คือเพื่อนอย่างไร.....

คอยเตือน    ยามเพื่อนพลั้ง
คอยฟัง       ยามเพื่อนขอ
คอยรอ       ยามเพื่อนสาย
คอยพาย     ยามเพื่อนพัก

คอยทัก      ยามเพื่อนทุกข์
คอยปลุก    ยามเพื่อนท้อ
คอยง้อ       ยามเพื่อนงอน
คอยสอน     ยามเพื่อนผิด
คอยสะกิด    ยามเพื่อนเผลอ
คอยเจอ      ยามเพื่อนหา
คอยลา       ยามเพื่อนกลับ
คอยปรับ     ยามเพื่อนเปลี่ยน
คอยเรียน     ยามเพื่อนเที่ยว
คอยเคี่ยว     ยามเพื่อนเล่น
คอยเย็น       ยามเพื่อนร้อน
คอยหอน      ยามเพื่อนเห่า
คอยเฝ้า       ยามเพื่อนฟุบ
คอยอุบ       ยามเพื่อนปิด
คอยคิด       ยามเพื่อนถาม
คอยปราม    ยามเพื่อนหลง
คอยปลง       ยามเพื่อนแกล้ง
คอยแบ่ง       ยามเพื่อนหมด
คอยอด         ยามเพื่อนทาน
คอยคาน       ยามเพื่อนล้ม
คอยชม         ยามเพื่อนชนะ
คอยสละ        ยามเพื่อนชอบ
คอยตอบ       ยามเพื่อนถาม
คอยตาม       ยามเพื่อน Line

เพื่อนที่รักเราหาไม่ง่ายเลย
ถ้าเพื่อนๆ คนไหนมีแล้ว
จงรักษา**เพื่อน**ไว้ให้ดีดี
รักกันไว้ให้มากๆ
*****เพื่อนดีดี ไม่มีอีกแล้ว*****
อย่าเสียเพื่อนที่ดีไปเพราะแค่เหตุผล โง่โง่ """แค่คิดต่าง"""