องศาที่ต่างกัน

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

07_10
ไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องชี้วัดความถูกผิด
บางครั้งเรื่องๆเดียวมีผู้เกี่ยวพันมากมาย
คนหนึ่ง    ใช้ความรู้สึก ในการตัดสิน
คนหนึ่ง    ใช้เหตุผล พิสูจน์
คนหนึ่ง    ใช้ความรัก ความผูกพันธ์ เป็นตัวบ่งชี้
คนหนึ่ง    ใช้สมอง ตอบโต้
คนหนึ่ง    ใช้จิตใต้สำนึก กระทำ
มีใครที่จะเป็นผู้ตัดสินว่าคนไหนทำถูก
แล้วเขาใช้อะไรเป็นตัววัด
ถ้าทุกอย่างมีเครื่องมือวัดความถูกผิด ทุกคนคงตัดสินใจอย่างเดียวกัน
แต่ละคนยืนอยู่คนละองศา  ได้เห็นได้สัมผัสไม่เหมือนกัน
คนที่ได้เห็นย่อมไม่รู้สึกเหมือนคนที่ได้สัมผัส
เรื่องบางเรื่อง บางครั้งก็ต้องปล่อยมันให้มันเป็นไปตามวิถีของมัน
เราไม่รู้ว่าใครต้องการอะไร และเขาก็ไม่รู่ว่าเรารู้สึกอย่างไร
คนบางคนแข็งเพื่อเป็นเกราะป้องกันความอ่อนแอของตัวเอง
คนบางคนยอมทำเรื่องผิดเพื่อพิสูจน์บางอย่าง ต่างคนต่างเหตุผล