ภาพรำพึง088

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านล่ะคิดว่าเราเป็นใคร” ซีโมน เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” (มัทธิว 16:15-16 )

29_6