ภาพรำพึง076

เพราะแผ่นดินบังเกิดพืชผล และสวนทำให้เมล็ดพืชงอกขึ้นฉันใด พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงบันดาลให้เกิดความชอบธรรมและการสรรเสริญ ต่อหน้านานาชาติฉันนั้น (อิสยาห์ 61:11)

16_6