ภาพรำพึง050

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง” (มาระโก 16:15)

20_5