ความรักย่อมมีอุปสรรคเป็นเครื่องพิสูจน์
ความรักแท้คือ ความสามารถในการก้าวข้าม
หุบเหวแห่งความไม่เข้าใจ หลุมบ่อแห่งอคติ ขวากหนามแห่งข้อผิดพลาด
ความมืดมิดแห่งการทรยศ
และพบว่าเรายังคงมีความรักเช่นเดิม