ความรักคือ การไม่ถือใครสักคนเป็นศัตรู
แม้คนๆนั้นจะเป็นบุคคลที่ทำลายขื่อเสียงของเรา

ความรักที่ยิ่งใหญ่ คือ
ความรักที่มอบให้กับบุคคล
ผู้ “ไม่” สมควรได้รับความรักนั้น