เราป้อนสมองด้วยความรู้เป็นประจำทุกวัน แต่อย่าลืมหล่อเลี้ยงดวงจิตทุกวันด้วยความจริง

We feed our minds daily with knowledge, yet let us not forget to feed our spirits daily with truth.