เป็นการง่ายที่จะมีสันติสุขเมื่อทุกอย่างราบรื่น เป็นการยากกว่าเมื่อชีวิตรอบข้างปั่นป่วน แต่พระเจ้ามอบสันติสุขเพียบพร้อมจากการทราบว่าท่านเป็นผู้ควบคุมดูแล และพระองค์รักคุณ
It’s easy to have peace when all is going well. It’s harder when life is raging about you, but God can give you peace in the midst of a storm, perfect peace that comes from knowing that He is in control and He loves you.