พรจงมีแด่คุณ ถ้าคุณดำเนินชีวิตในแต่ละวัน โดยกล่าวได้เมื่อสิ้นสุดวันนั้นว่า “ฉันได้ทำสุดความสามารถในวันนี้ ทั้งเพื่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์”

Blessed are you if you can live each day in such a way that you can say at its close, “I have done the best I could today for both God and man.”