ถึงแม้วิธีดำเนินการของพระเจ้าอาจทำให้เรางุนงงในบางครั้ง ถ้าเราวางใจในพระองค์ เราก็จะเข้าใจในเวลาอันควร
Though God’s way of operating may perplex us at times, if we trust Him, in due time we will understand.