ความคิดที่ดีและการค้นพบสิ่งต่างๆ คือสิ่งที่ส่งกระจายเสียงมาจากสวรรค์ แล้วมีผู้รับไว้และเชื่อตามนั้น
Good ideas and discoveries are simply broadcasts from Heaven, received and believed.