การที่จะบรรลุผลสำเร็จในงานด้านใหม่ ค้นพบสิ่งใหม่ หรือทำอะไรใหม่ๆ ในชีวิต คุณต้องเต็มใจเสี่ยงกับการล้มเหลว

 

To succeed in a new field, make a new discovery, or do anything new in life, you have to be willing to fail.