โลกนี้และทุกสิ่งในโลก งดงามมากเท่าที่คุณเล็งเห็นว่าเป็นเช่นนั้น
The world and everything in it is as beautiful as you perceive it to be.