จัดความวิตกกังวลไว้ให้ถูกที่ คือขจัดออกไปจากชีวิตเรา


Always put worry in its proper place-out of your life.