แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

School ChildrenPraying1

มธ. 6:6-7 ส่วนท่าน เมื่ออธิษฐานภาวนา จงเข้าไปในห้องส่วนตัว  ปิดประตู อธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตอยู่ทั่วทุกแห่ง แล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งจะประทานบำเหน็จให้ท่าน เมื่อท่านอธิษฐานภาวนา จงอย่าพูดซ้ำเหมือนคนต่างศาสนา เขาคิดว่าถ้าเขาพูดมากพระเจ้าจะทรงสดับฟัง

 

กจ. 6:4 ส่วนเราจะอุทิศตนอธิษฐานภาวนาและประกาศพระวาจา

 

รม. 12:12 จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงมีความอดทนต่อความทุกข์ยาก จงพากเพียรในการภาวนา

 

มธ. 7:11 แม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่ว ยังรู้จักให้ของดีๆ แก่ลูก แล้วพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานของดีๆ แก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ

 

สดด. 5:1-3 ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้า โปรดทรงรับฟังเสียงคร่ำครวญของข้าพเจ้า ข้าแต่พระราชาและพระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดทรงฟังเสียงขอร้องของข้าพเจ้า ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาต่อพระองค์ ในเวลาเช้า พระองค์ทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทูลเสนอคดีของข้าพเจ้าต่อพระองค์ ตั้งแต่เช้าตรู่ และคอยพระดำรัสตอบ

 

สดด. 55:17 ข้าพเจ้าคร่ำครวญและถอนใจในเวลาเย็น เวลาเช้า และเที่ยงวัน พระองค์ก็ทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า

 

สดด. 91:15 เมื่อเขาร้องเรียกหาเรา เราก็จะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามทุกข์ยาก เราจะช่วยเขาให้รอดพ้นและจะให้เกียรติยศแก่เขา

 

1ธส. 5:17 จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอ

 

อสย. 30:19 ประชากรแห่งศิโยน ผู้อาศัยที่กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย จงฟังเถิด ท่านทั้งหลายจะไม่ต้องร้องไห้อีกเลย เมื่อท่านร้องขอความช่วยเหลือ พระองค์จะทรงพระเมตตาต่อท่าน เมื่อทรงได้ยิน พระองค์จะทรงตอบท่าน

 

โยบ 22:27 ท่านจะอธิษฐานภาวนาต่อพระองค์ พระองค์จะทรงฟังท่าน ท่านจะแก้บนเพราะได้รับตามที่ได้บนไว้

 

สดด. 40:1 ข้าพเจ้ารอคอยพระยาห์เวห์ด้วยความหวัง แล้วพระองค์ก็ทรงก้มลงมาหาข้าพเจ้า และทรงฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือของข้าพเจ้า

 

อฟ. 6:18 จงอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอ ขอพระจิตเจ้าทรงดลใจคำอธิษฐานวอนขอต่างๆ ทุกโอกาส จงตื่นเฝ้า อย่าท้อถอยที่จะวอนขอเพื่อบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและเพื่อข้าพเจ้าด้วย

 

ลก. 18:7 แล้วพระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่ผู้เลือกสรรที่ร้องหาพระองค์ทั้งวันทั้งคืนดอกหรือ พระองค์จะไม่ทรงช่วยเขาทันทีหรือ

 

ฮบ. 4:16 ดังนั้น เราจงเข้าไปสู่พระบัลลังก์แห่งพระหรรษทานด้วยความมั่นใจเพื่อรับพระกรุณา และพบพระหรรษทานเกื้อกูลในยามที่เราต้องการ

 

ยรม. 29:12 เมื่อท่านจะเรียกขานเรา มาหาเรา และอธิษฐานภาวนาต่อเรา เราจะฟังท่าน

 

มธ. 21:22 ทุกสิ่งที่ท่านจะอธิษฐานภาวนาวอนขอด้วยความเชื่อ ท่านก็จะได้รับ

 

สดด. 116:2 พระองค์ทรงเอียงพระกรรณฟังข้าพเจ้า ยามข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์

 

สภษ. 15:8 การถวายบูชาของคนชั่วร้ายเป็นที่น่ารังเกียจสำหรับพระยาห์เวห์ แต่คำอธิษฐานของคนเที่ยงตรงเป็นที่พอพระทัย

 

อสย. 65:24 ก่อนที่เขาจะเรียกขานเรา เราก็จะตอบ ขณะที่เขากำลังพูด เราก็จะฟังเขาแล้ว

 

มธ. 7:7-8 “จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิด แล้วท่านจะพบ จงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน” “เพราะคนที่ขอย่อมได้รับ คนที่แสวงหาย่อมพบ คนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้

 

สดด. 145:18 พระยาห์เวห์ประทับอยู่ใกล้ชิดทุกคนที่เรียกขานพระองค์ ทุกคนที่เรียกขานพระองค์ด้วยใจจริง

 

ยก. 5:16 ดังนั้น จงสารภาพบาปแก่กัน และจงอธิษฐานให้กันเพื่อท่านจะหายจากโรคคำอ้อนวอนของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผลมากมาย

 

1ยน. 5:14-15 ความมั่นใจของเราต่อพระองค์มีอยู่ว่า ถ้าเราวอนขอสิ่งใดที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์จะทรงฟังเรา และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังสิ่งที่เราวอนขอ เราย่อมรู้ว่า เรามีสิ่งที่เราวอนขอนั้นแล้ว

 

สภษ. 3:7 อย่าคิดว่าตนมีปรีชา จงยำเกรงพระยาห์เวห์ และหันเหจากความชั่วร้าย

 

1คร. 14:15 ข้าพเจ้าควรจะทำอย่างไร ข้าพเจ้าจะอธิษฐานภาวนาอาศัยจิตและข้าพเจ้าจะอธิษฐานภาวนาอาศัยสติปัญญาด้วยเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าจะขับร้องสดุดีอาศัยจิตและจะขับร้องสดุดีอาศัยสติปัญญาด้วย

 

รม. 8:26 ในทำนองเดียวกัน พระจิตเจ้าเสด็จมาช่วยเหลือเราผู้อ่อนแอ เพราะเราไม่รู้ว่าจะต้องอธิษฐานภาวนาขอสิ่งใดที่เหมาะสม แต่พระจิตเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาวอนขอแทนเราด้วยคำที่ไม่อาจบรรยาย

 

สดด. 107:15 เขาทั้งหลายจงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ เพราะพระราชกิจน่าพิศวงที่ทรงกระทำเพื่อมวลมนุษย์

 

โยบ 34:28 เขาทำให้เสียงร้องของคนยากจนมาถึงพระองค์ และพระองค์ทรงฟังเสียงร้องของผู้เป็นทุกข์

 

สดด. 42:8 ยามทิวาวารพระยาห์เวห์ประทานความรักมั่นคงของพระองค์ลงมา ยามราตรี ข้าพเจ้าขับร้องสรรเสริญพระองค์ คือคำภาวนาแด่พระเจ้าผู้ประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้า