แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อพย. 23:1-3 ท่านจะต้องไม่แพร่ข่าวเท็จ ท่านจะต้องไม่ช่วยคนผิดโดยให้การเท็จ ท่านจะต้องไม่เข้าข้างคนส่วนมากในการทำชั่ว และเมื่อให้การเป็นพยานในศาล ท่านจะต้องไม่เป็นพยานเข้าข้างคนส่วนมาก ถ้าผิดยุติธรรม ท่านจะต้องไม่ลำเอียงเข้าข้างคนจนเมื่อเขาขึ้นศาล
สดด. 82:2-4 “ท่านทั้งหลายจะพิพากษาตัดสินอย่างอยุติธรรม และเข้าข้างคนชั่วร้ายไปอีกนานสักเพียงใด?” จงให้ความยุติธรรมแก่ผู้อ่อนแอและลูกกำพร้า จงปกป้องคนยากจนและผู้ถูกข่มเหงเถิด จงช่วยผู้อ่อนแอและผู้ขัดสน จงช่วยเขาให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของคนชั่วร้าย

ยน. 7:51 “ธรรมบัญญัติของพวกเราไม่ตัดสินลงโทษผู้ใดโดยที่มิได้ฟังคำให้การของผู้นั้นและไม่รู้ก่อนว่าเขาทำอะไรเสียก่อน”
ฉธบ. 25:1 เมื่อคนสองคนพิพาทกันและนำคดีขึ้นศาล ผู้พิพากษาจะต้องตัดสินประกาศความบริสุทธิ์ของฝ่ายถูก และกล่าวโทษฝ่ายผิด
ลนต. 19:13-15 ท่านจะต้องไม่เอารัดเอาเปรียบหรือปล้นสะดมเพื่อนบ้าน ท่านจะต้องไม่ยึดค่าจ้างของลูกจ้างไว้จนถึงวันรุ่งขึ้น ท่านจะต้องไม่สาปแช่งคนหูหนวกเอาของไปวางขวางทางคนตาบอด แต่ท่านจะต้องยำเกรงพระเจ้าของท่าน เราคือพระยาห์เวห์”  “ท่านจะต้องไม่ตัดสินคดีอย่างอยุติธรรม ท่านจะต้องไม่ลำเอียงเข้าข้างคนยากจนหรือคนมีอำนาจ แต่จงตัดสินคดีของเพื่อนบ้านอย่างยุติธรรม
มธ. 12:7 ถ้าท่านเข้าใจความหมายของข้อความที่ว่า ‘เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา’  ท่านคงจะไม่กล่าวโทษผู้ไม่มีความผิด
อสย. 56:1 พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ จงรักษาความถูกต้องและปฏิบัติความชอบธรรม เพราะความรอดพ้นของเราเข้ามาใกล้แล้ว และความเที่ยงธรรมของเรากำลังจะถูกเปิดเผย
ยรม. 22:3 พระยาห์เวห์ตรัสว่า จงปฏิบัติความยุติธรรมและความชอบธรรม จงช่วยกู้ผู้ถูกเอาเปรียบให้พ้นมือของผู้ข่มเหง อย่าทำผิดหรือใช้ความรุนแรงแก่คนต่างด้าว ลูกกำพร้าและหญิงหม้าย อย่าหลั่งโลหิตผู้บริสุทธิ์ในสถานที่นี้ 1ธส. 4:6-8 อย่าให้ผู้ใดล่วงเกินหรือหลอกลวงพี่น้องของตนในเรื่องนี้ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลงโทษในเรื่องความผิดเหล่านี้ทั้งหมดดังที่เราเคยบอกและกำชับท่าน พระเจ้ามิได้ทรงเรียกเราให้มาเป็นคนสกปรกลามก แต่ให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น ผู้ที่ดูถูกคำเตือนนี้ ก็มิใช่ดูถูกเพียงมนุษย์เท่านั้น แต่ดูถูกพระเจ้าผู้ประทานพระจิตของพระองค์ให้แก่ท่านด้วย
อพย. 23:6-8 ท่านจะต้องให้ความยุติธรรมแก่คนยากจน เมื่อเขามีคดีในศาล ท่านจะต้องไม่พูดเท็จเลย อย่าประหารผู้บริสุทธิ์หรือผู้ชอบธรรม เพราะเราจะไม่ให้อภัยผู้ที่กระทำผิดเช่นนี้ ท่านจะต้องไม่รับสินบนเลยเพราะสินบนทำให้นัยน์ตาของคนที่มีตาดีบอดไปและบิดเบือนรูปคดีของผู้ชอบธรรม
ยน. 7:24 อย่าตัดสินตามที่เห็น แต่จงตัดสินตามความยุติธรรมเถิด
สภษ. 17:15 การไม่ลงโทษผู้กระทำผิดและลงโทษผู้ชอบธรรม ทั้งสองประการเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจสำหรับพระยาห์เวห์
อสย. 1:17 จงเรียนรู้ที่จะทำความดี จงแสวงหาความยุติธรรม จงช่วยเหลือผู้ถูกข่มเหง จงให้ความเป็นธรรมแก่ลูกกำพร้า จงปกป้องสิทธิของหญิงหม้าย