แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มธ. 26:27 แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย ตรัสขอบพระคุณ ประทานให้เขาเหล่านั้น ตรัสว่า “ทุกท่านจงดื่มจากถ้วยนี้เถิด”
สดด. 9:1-2  ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์สุดหัวใจ จะขานไขถึงพระราชกิจอันน่าพิศวงของพระองค์ ข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีและมีความสุขเดชะพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าสูงสุด ข้าพเจ้าจะขับร้องสรรเสริญพระนามของพระองค์
1ธส. 5:18 จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี เพราะพระองค์ทรงปรารถนาให้ท่านทำสิ่งเหล่านี้ในพระคริสตเยซู

1พกษ. 8:56 “ขอถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์ ผู้ประทานความสงบแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์ตามพระสัญญา พระสัญญาทั้งหลายที่ตรัสไว้ผ่านทางโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ ไม่มีแม้เพียงประการเดียวที่ไม่เป็นจริง
สดด. 30:11-12 พระองค์ทรงเปลี่ยนการร่ำไห้ของข้าพเจ้าให้เป็นการเริงระบำ ทรงเปลื้องเสื้อผ้ากระสอบของข้าพเจ้าและประทานอาภรณ์งดงามให้ข้าพเจ้ายินดี เพราะฉะนั้น ดวงใจข้าพเจ้าจะขับร้องถวายพระองค์มิหยุดหย่อน ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอดไป
สดด. 26:7 เพื่อขับร้องขอบพระคุณพระองค์ และป่าวประกาศถึงพระราชกิจอันน่าพิศวงของพระองค์ให้ทุกคนฟัง
สดด. 30:3 ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงดึงข้าพเจ้าขึ้นมาจากแดนมรณะ พระองค์ประทานชีวิต มิให้ข้าพเจ้าต้องลงไปในขุมลึก
รม. 14:6 ผู้ที่ถือวันสำคัญ ก็ถือเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่กิน ก็กินเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะเขาขอบพระคุณพระองค์ ผู้ที่ไม่กิน ก็งดกินเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และขอบพระคุณพระองค์เช่นกัน
มธ. 15:36 ทรงหยิบปลาและขนมปังเจ็ดก้อนนั้น ตรัสขอบพระคุณพระเจ้า
สดด. 68:19 ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้รับพระพรทุกๆ วัน พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดพ้นทรงเอาพระทัยใส่พวกเรา [หยุดสักครู่หนึ่ง]
สดด. 40:5 ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า การอัศจรรย์และแผนการที่ทรงกระทำสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นช่างมากมายเหลือเกิน จะหาผู้ใดมาเทียมเท่าพระองค์ได้ ข้าพเจ้าใคร่จะประกาศและบอกเล่าถึงเรื่องเหล่านี้ แต่ก็ไม่สำเร็จ เพราะมีมากเหลือคณานับ
กจ. 2:46-47 ทุกๆ วัน เขาพร้อมใจกันไปที่พระวิหารและไปตามบ้านเพื่อทำพิธีบิขนมปัง ร่วมกินอาหารด้วยความยินดีและเข้าใจกัน สรรเสริญพระเจ้าและได้รับความนิยมจากประชาชนทุกคน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้จำนวนผู้ที่ได้รับความรอดพ้นเพิ่มขึ้นทุกวัน
อสย. 63:7 ข้าพเจ้าจะระลึกถึงความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระยาห์เวห์ที่ทรงทำทุกสิ่งเพื่อชาวเรา พระองค์ทรงความดียิ่งนักต่อชนชาติอิสราเอล พระองค์ทรงพระกรุณาต่อเขาตามความรักมั่นคงยิ่งใหญ่ของพระองค์
สดด. 136:1 อัลเลลูยา จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์พระทัยดี ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
ดนล. 2:23 ข้าแต่พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ประทานปรีชาญาณและพละกำลังแก่ข้าพเจ้า ทรงเปิดเผยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ความลับที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทูลถาม และทรงแจ้งให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้คำถามของกษัตริย์”
สดด. 92:1-2 เป็นการดีที่จะสรรเสริญพระยาห์เวห์ ข้าแต่พระผู้สูงสุด เป็นการดีที่จะบรรเลงดนตรีถวายแด่พระนามของพระองค์ เป็นการดีที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในยามเช้า และประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ในยามค่ำคืน
อฟ. 5:20 จงขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาอยู่เสมอ สำหรับทุกสิ่ง เดชะพระนามของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา