แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระวาจาหนุนใจ ความยำเกรงพระเจ้า
fearing godสภษ. 14:16 ผู้มีปรีชากลัวและหันหนีจากความชั่ว แต่คนโง่เขลาทะนงตนและสะเพร่า
มธ. 10:28 อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่อาจฆ่าวิญญาณได้ จงกลัวผู้ที่ทำลายทั้งกายและวิญญาณให้พินาศไปในนรก
สดด. 145:19 พระองค์ทรงตอบสนองความปรารถนาของทุกคนที่ยำเกรงพระองค์ ทรงฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือและทรงช่วยเขาให้รอดพ้น

อพย. 18:21 จงเลือกจากประชาชนคนที่มีความสามารถ ยำเกรงพระเจ้า ซื่อสัตย์ ไม่กินสินบน ตั้งเขาให้เป็นหัวหน้า ดูแลคนจำนวนพัน จำนวนร้อย จำนวนห้าสิบ และจำนวนสิบ
สภษ. 1:7 ความยำเกรงพระยาห์เวห์เป็นบ่อเกิดของความรู้ คนโง่ย่อมดูหมิ่นปรีชาญาณและการสั่งสอน
ฉธบ. 5:29 ขอเพียงให้จิตใจเขาเป็นเช่นนี้ตลอดไปเถิด ให้เขายำเกรงเราและปฏิบัติตามบทบัญญัติของเราทุกประการ เขากับบุตรหลานจะอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป
วว. 14:7 ทูตสวรรค์นั้นร้องเสียงดังว่า “จงยำเกรงพระเจ้าและถวายพระเกียรติแด่พระองค์ เพราะเวลาที่จะทรงพิพากษามาถึงแล้ว จงกราบนมัสการพระผู้สร้างสวรรค์ สร้างแผ่นดิน สร้างทะเลและสร้างธารน้ำทั้งหลายเถิด”
สดด. 34:7 ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ตั้งค่ายอยู่โดยรอบผู้ที่ยำเกรงพระองค์ พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นภัย
1ซมอ. 12:24 จงยำเกรงพระยาห์เวห์ และรับใช้พระองค์อย่างซื่อสัตย์สุดจิตใจเถิด จงคำนึงถึงเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อท่าน
สดด. 2:11 จงรับใช้พระยาห์เวห์ด้วยความยำเกรง จงชื่นชมยินดีเฉพาะพระพักตร์
ยก. 2:19 ท่านเชื่อว่ามีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวหรือดีแล้ว แม้พวกปีศาจก็เชื่อเช่นนั้นและยังกลัวจนตัวสั่นด้วย
ฮบ. 12:28-29 ดังนั้น เมื่อได้รับอาณาจักรที่มั่นคงไม่คลอนแคลนนี้แล้ว เราจงขอบพระคุณและแสดงคารวกิจรับใช้พระเจ้าตามพระประสงค์ด้วยความเคารพยำเกรง เพราะพระเจ้าของเราทรงเป็นประดุจเพลิงที่เผาผลาญทุกสิ่ง
ฟป. 2:12 ท่านที่รักยิ่งของข้าพเจ้า ท่านทั้งหลายเคยเชื่อฟังตลอดมา มิใช่เฉพาะเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านเท่านั้น แต่ยิ่งกว่านั้น บัดนี้แม้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ห่างไกล ท่านก็ยังเชื่อฟังด้วย ท่านจงออกแรงด้วยความเกรงกลัวจนตัวสั่นเพื่อให้รอดพ้นเถิด
2คร. 7:1 พี่น้องที่รักยิ่ง เมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้ เราจงชำระล้างตนให้สะอาดจากมลทินทั้งร่างกายและจิตใจ จงยำเกรงพระเจ้า จงพยายามทำตนให้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งๆ ขึ้น
สภษ. 8:13 ความยำเกรงพระยาห์เวห์คือการเกลียดชังความชั่วร้าย ดิฉันเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหอง เกลียดความประพฤติชั่วร้ายและวาจาตลบตะแลง
มลค. 3:16 เวลานั้น ผู้ที่ยำเกรงพระยาห์เวห์พูดกันถึงเรื่องนี้ พระยาห์เวห์ทรงเงี่ยพระกรรณและทรงฟัง มีผู้เขียนหนังสือบันทึกความจำเฉพาะพระพักตร์ บันทึกชื่อของผู้ยำเกรงพระองค์และเคารพพระนามของพระองค์
ยรม. 5:22 พระเจ้าตรัสว่า ทำไมท่านไม่กลัวเรา ทำไมท่านไม่กลัวจนตัวสั่นต่อหน้าเรา เราเป็นผู้วางหาดทรายไว้เป็นเขตของทะเล เป็นเขื่อนถาวรมิให้ทะเลข้ามไปได้ แม้คลื่นจะซัด ก็เอาชนะไม่ได้ แม้คลื่นจะคะนอง ก็ข้ามไปไม่ได้