แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สดด. 28:1-2 ​ข้า​แต่​พระ​ยาห์​เวห์ ...​โปรด​ทรง​ฟัง​เสียง​ข้าพ​เจ้า​วอน​ขอ ยาม​ข้าพ​เจ้า​ร้องขอ​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​พระ​องค์

ยน. 16:23 พระเยซูเจ้าตรัสว่า "เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ท่าน​จะ​ขอ​สิ่งใด​จาก​พระ​บิดา ​พระ​องค์​จะ​ประ​ทาน​ให้​กับ​ท่าน​ใน​นาม​ของ​เรา"

มธ. 21:22 ​​ทุกสิ่ง​ที่​ท่าน​จะ​อธิษ​ฐาน​ภาวนา​วอน​ขอ​ด้วย​ความ​เชื่อ ท่าน​ก็​จะ​ได้​รับ

ลก. 11:10 ​เพราะ​คน​ที่​ขอ​ย่อม​ได้​รับ คน​ที่​แสวงหา​ย่อม​พบ คน​ที่​เคาะ​ประตู​ย่อม​มี​ผู้​เปิด​ประตู​ให้