แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ฟป. 4:19 ​​พระ​เจ้า​ของ​ข้าพ​เจ้า​จะ​ทรง​ตอบแทนโดย​ประ​ทาน​ทุกสิ่ง​ที่​ท่าน​ต้อง​การ​อย่าง​สมศักดิ์ศรี​กับ​ความ​มั่งคั่ง​ของ​พระ​องค์​ใน​พระ​คริสต​เยซู

รม. 8:32 ​​พระ​องค์​มิได้​ทรง​หวงแหน​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์ ​แต่​ทรง​มอบ​พระ​บุตร​เพื่อ​เรา​ทุก​คน แล้ว​พระ​องค์​จะ​ไม่​ประ​ทาน​ทุกสิ่ง​ให้​เรา​พร้อมกับ​องค์​พระ​บุตร​หรือ

สดด. 37:5 ​จง​ฝาก​ชะตา​กรรม​ของ​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​ยาห์​เวห์ จง​วางใจ​ใน​พระ​องค์ แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​จัดการ