แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คำพูดของท่านเป็นหน้าต่างของหัวใจ
“คนดีย่อมนำสิ่งดีออกมาจากขุมทรัพย์ที่ดีของตน” (มธ 12:35)
จงมีหัวใจที่อ่อนโยน มีความสงบของจิตใจที่ไม่อ่อนล้า  และสัมผัสที่ไม่ทำร้ายผู้ใด
“ถ้าท่านมีความรักต่อกัน  ทุกคนจะรู้ว่า ท่านเป็นศิษย์ของเรา” (ยน 13:35)
ไม่ว่าปัญหาของท่านจะหนักสักเพียงใด  ก็ยังด้อยกว่าฤทธานุภาพของพระเจ้า 
จงมอบชีวิตและปัญหาของท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์
“จงปลดเปลื้องความสาละวนของท่านถวายพระยาห์เวห์  แล้วพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน  จะไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ชอบธรรมต้องสะดุดล้มเลย”  (สดด 55:22)

ถ้าท่านได้รับการอวยพรให้เป็นแม่ที่ดี  ท่านจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากชีวิตที่ยังเหลืออยู่ของท่าน สัญลักษณ์ของการเป็นแม่นั้นถาวร
“บุคคลผู้ติดตามความชอบธรรมและความรักจะพบชีวิต  ความชอบธรรมและเกียรติยศ” (สภษ 21:21)
ข้าพเจ้าระลึกถึงการภาวนาของแม่  ซึ่งยังคงติดตามข้าพเจ้าอยู่เสมอ  เป็นการภาวนาที่ข้าพเจ้ายึดมั่นไว้ตลอดชีวิต
“ข้าพเจ้ายังระลึกถึงความเชื่อที่จริงใจของท่าน  เป็นความเชื่อแต่เดิมของยาย...และมารดา...และข้าพเจ้ามั่นใจว่าเป็นความเชื่อของท่านด้วย” (2ทธ 1:5)
อย่าพยายามจับมือของพระเจ้า  แต่จงปล่อยให้พระองค์จับมือของท่าน  ปล่อยให้พระองค์กุมมือท่านไว้  ท่านเพียงแค่วางใจในพระองค์
“ดูเถิด เราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา  กำแพงเมืองของเจ้าอยู่ต่อหน้าเราเสมอ” (อสย 49:16)
พระเจ้าทรงประทานให้มนุษย์มีหนึ่งลิ้น  สองหู  เพื่อเราจะได้ฟังมากเป็นสองเท่าของที่เราพูด
“ถ้าคนหนึ่งคนใดตอบก่อนที่เขาได้ยิน  เป็นความโง่และความอับอายของเขา”  (สภษ 18:13)
หน้าที่ทำให้เราทำสิ่งต่างๆ อย่างดี  แต่ความรักทำให้เราทำสิ่งเหล่านั้นอย่างงดงาม
“ประชาชนก็เปรมปรีดิ์... เพราะเขาถวายด้วยความจริงใจแด่พระเจ้า” (1พศด 29:9)
ถ้าท่านอยู่ภายใต้ความบีบคั้นมากเกินไป  ท่านจะพบหลายวิธีที่จะทำให้ลดน้อยลง  แต่ยุทธวิธีที่เกิดผลมากที่สุด คือ  การค้นพบความสงบในพระเจ้า
“เราบอกเรื่องเหล่านี้กับท่านแล้ว  เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา  ในโลกนี้ท่านจะมีความทุกข์ยาก  แต่อย่าท้อแท้  เราชนะโลกแล้ว”  (ยน 16:33)
ของขวัญที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ท่านสามารถให้กับผู้อื่นได้ คือ  การเป็นแบบอย่างที่ดี
“เราวางแบบอย่างไว้ให้แล้ว  ท่านจะได้ทำเหมือนกับที่เราทำกับท่าน”  (ยน 13:15)
สิ่งที่ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้สงบได้ คือ ทะเลแห่งความยุ่งยากของชีวิต  และการพูดอย่างสงบกับวิญญาณของเรา
“เราจะไม่ละเลยหรือละทิ้งเจ้า” (ยชว 1:15)
ปัญหาต่างๆ จะยุติได้  ถ้าเราเรียนรู้ที่จะฟังมากกว่าพูด
“ทุกคนจงฉับไวที่จะฟัง  แต่ช้าที่จะพูด  และช้าที่จะโกรธ”  (ยก 1:19)
ความอดทนไม่ใช่การนิ่งเฉย  แต่เป็นการกระทำ คือ  แน่วแน่ในความเข้มแข็ง
“ให้ท่านทั้งหลายได้รับพละกำลังมากขึ้นจากพระฤทธานุภาพอันรุ่งเรืองของพระองค์  จะได้มีความพากเพียร  เข้มแข็ง  และอดทนทุกสิ่ง”  (คส 1:11)
สิ่งที่นับไม่ใช่จำนวนชั่วโมงทำงานที่ท่านใช้  แต่อยู่ที่ท่านใช้ชั่วโมงทำงานนั้นอย่างไร
“จงรับใช้ด้วยความเต็มใจเหมือนกับรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า  มิใช่รับใช้มนุษย์”  (อฟ 6:7)
ความรักเป็นสิ่งประเสริฐสุดเมื่อให้รักนั้นตามความต้องการ  มิใช่ตามคุณความดี
“จงทำทุกสิ่งด้วยความรักเถิด” (1คร 16:14)
จงมองดูการลงโทษสั่งสอนของท่านเป็นดั่งรถม้าของพระเจ้า  ที่ถูกส่งมาเพื่อนำวิญญาณของท่านไปยังเบื้องบนแห่งความสำเร็จ
“ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้าผู้ทรงเริ่มกิจการดีนี้ในท่านแล้ว  จะทรงกระทำต่อไปให้สำเร็จบริบูรณ์  จนถึงวันของพระคริสตเยซู” (ฟป 1:6)
การเดินและพูดคุยกับพระเจ้า  เป็นการออกกำลังวิญญาณที่ดี
“พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่บันดาลความขลาดกลัว  แต่ประทานจิตที่บันดาลความเข้มแข็ง  ความรัก  และการควบคุมตนเองแก่เรา” (2ทธ 1:7)
หัวใจที่รู้บุญคุณมิใช่เป็นเพียงหัวใจที่มีคุณธรรมยิ่งใหญ่เท่านั้น  แต่เป็นแหล่งกำเนิดของคุณธรรมทั้งปวง
“ข้าแต่พระยาห์เวห์  ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์สุดหัวใจ  จะขานไขถึงพระราชกิจอันน่าพิศวงของพระองค์”  (สดด 9:1)
ไม่ว่าโลกจะได้ยิน  เห็นด้วย  หรือเข้าใจอย่างไร  การสรรเสริญเพียงอย่างเดียวที่เราปรารถนาคือ รอยแผลจากตะปูที่มือ
“ดีมากผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์... จงมาร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด” (มธ 25:21)
ไม่มีใครแก่เกินไปที่จะมีความฝันใหม่ๆ
“ข้าพเจ้ากำลังวิ่งเข้าสู่เส้นชัยไปหารางวัลที่พระเจ้าทรงเรียกจากสวรรค์ให้ข้าพเจ้าเข้าไปรับในพระคริสตเยซู” (ฟป 3:14)
เวลาคือเงินฝากของแต่ละคนในธนาคารของพระเจ้า  และไม่มีใครรู้ถึงความสมดุล
“พระเจ้าจะทรงพิพากษาคนชอบธรรมและคนอธรรมตามการกระทำของพวกเขา” (ปญจ 3:17)
นิ่งเงียบความโกรธด้วยถ้อยคำที่นุ่มนวล  ดังเช่นไฟที่ดับได้ด้วยน้ำ
“คำตอบอ่อนหวานช่วยละลายความโกรธให้หายไป แต่คำกักขฬะเร้าโทสะ” (สภษ 15:1)
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหาใดๆ ที่เราเผชิญ  ทรงมั่นคงกว่าความไม่แน่นอนใดๆ ที่เราคาดคิด
“เพราะเราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า  ผู้ยึดมือขวาของเจ้าไว้  และเป็นเราเองที่พูดกับเจ้าว่า ‘อย่ากลัวเลย’ เราจะช่วยเจ้า” (อสย 41:13)
การกระทำอย่างปิติยินดีและอย่างมีสันติภาพนั้น เป็นความคิดและความพยายามที่ถูกต้อง  อันจะนำมาซึ่งผลอันถูกต้อง
“ที่จะกระทำความชอบธรรมและความยุติธรรม  ก็เป็นที่โปรดปรานแด่พระเจ้ามากกว่าเครื่องถวายบูชา” (สภษ 21:3)
พระเจ้าทรงจัดเตรียมแผนการสำหรับชีวิตของแต่ละคนไว้แล้ว  มนุษย์หรือปีศาจก็ไม่สามารถทำลายแผนการนั้น
“พระยาห์เวห์จะทรงบันดาลให้กิจการที่ทรงกระทำเพื่อข้าพเจ้าสำเร็จ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์” (สดด 138:8)
การถูกทดลองในชีวิตมิใช่เพื่อทำให้เราผิดหวัง  แต่เพื่อแสดงให้เห็นว่า  เราก้าวมาได้ไกลเพียงใด
“ผู้ที่มีมานะอดทนต่อการถูกทดลองย่อมเป็นสุข  เพราะเมื่อเขาผ่านการทดลองนั้น  เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้ผู้ที่รักพระองค์” (ยก 1:12)
สัมพันธภาพของท่านกับพระคริสตเจ้าสามารถทำให้เกิดความแตกต่างในทุกสภาพของชีวิต 
“จงดำเนินชีวิตโดยสวมพระเยซูคริสตเจ้าเป็นอาภรณ์” (รม 13:14ก)
ช่างงดงามเพียงใดที่จะมอบ “ธุรกิจ” ความรักและการรู้จักให้ ไว้เป็นมรดกให้กับบุตร
“อย่าเป็นหนี้ผู้ใด  นอกจากเป็นหนี้ความรักซึ่งกันและกัน” (รม 13:8)
สะอาดกาย  สะอาดใจ  ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทรงช่วยข้าพเจ้ากระทำในส่วนของข้าพเจ้า
“ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงสร้างใจที่ใสสะอาดไว้ในข้าพเจ้า  โปรดทรงฟื้นฟูดวงจิตของข้าพเจ้าให้มั่นคง” (สดด 51:10)  
พระเจ้าไม่ทรงปลอบโยนเราด้วยการทำให้เรามั่งคั่ง  แต่ด้วยการทำให้เราเป็นผู้ปลอบโยน
“ดังผู้ที่เป็นมารดาปลอบโยนบุตรของตน  เราจะปลอบโยนเจ้าเช่นนั้น” (อสย 66:13)
ไม่มีบทบาทใดในโลกที่มีอิทธิพลมากกว่าของแม่  ถ้อยคำของท่านไม่เคยถูกลืม  สัมผัสของท่านไม่เคยจางหาย  ความประทับใจที่ลบไม่ออก  และความทรงจำถึงท่านนั้นคงอยู่จนวาระสุดท้ายของชีวิต
“ชื่อเสียงดีเป็นสิ่งควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคั่งมากมาย  และซึ่งเป็นที่โปรดปรานก็ดีกว่ามีเงินหรือทอง”  (สภษ  22:1)