แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เราต้องยอมรับความผิดหวังซึ่งไม่ถาวร  แต่เราต้องไม่สูญเสียความหวังอันถาวร
“จงชื่นชมยินดีในความหวัง  จงมีความอดทนต่อความทุกข์ยาก  จงพากเพียรในการภาวนา” (รม 12:12)
วิธีฟื้นฟูจิตใจที่ดีที่สุด คือ  การอ่านพระวาจาทุกวัน
“อย่าคล้อยตามความประพฤติของโลกนี้  แต่จงเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการฟื้นฟูความคิดขึ้นใหม่  เพื่อจะได้รู้จักวินิจฉัยว่าสิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า  สิ่งใดดี และสิ่งใดเป็นที่พอพระทัยอันสมบูรณ์พร้อมของพระองค์” (รม 12:2)
อย่าจดจ่ออยู่กับปัญหาของท่าน  แต่จงจดจ่ออยู่กับพระคริสตเจ้า
“ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ในพระองค์ผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า” (ฟป 4:13)

ปัญหามากมายจะยุติลงได้ถ้าเราเรียนรู้ที่จะฟังมากกว่าพูด
“ทุกคนจงฉับไวที่จะฟัง แต่ช้าที่จะพูด และช้าที่จะโกรธ”  (ยก 1:19)
ความเชื่อเล็กน้อยจะนำวิญญาณของท่านสู่สวรรค์  แต่ความเชื่อที่มีมากจะนำสวรรค์มาสู่วิญญาณของท่าน
“ข้าพเจ้ากล่าวว่า ‘ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์’ พระองค์ทรงสถาปนาความซื่อสัตย์ของพระองค์ไว้อย่างมั่นคงในสวรรค์” (สดด 89:2) 
แต่ละวันในชีวิตของเรา คือ เงินฝากไว้ในธนาคารความทรงจำของลูกๆ
“บิดาอย่าย้ำสอนจนบุตรขุ่นเคือง  แต่จงอบรมสั่งสอนและตักเตือนเขาตามหลักธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (อฟ 6:4)
ท่านสามารถเป็นบิดาที่ดี  และเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ในบุคคลเดียวกันทั้งสองสถานะ
“พระเจ้าประทานพละกำลังให้ข้าพเจ้าเต็มเปี่ยม ทรงบันดาลให้ทางของข้าพเจ้าปลอดภัย” (สดด 18:32)
พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างท่าน  รอคอยที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับท่าน  เพียงแค่ท่านให้เวลากับพระองค์ในแต่ละวัน  ท่านจะไม่เสียใจเลย
“จงเข้าใกล้พระเจ้า  แล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน” (ยก 4:8)
ถ้าท่านไม่อดทนเพื่อพระเจ้า  ท่านจะพ่ายแพ้ในทุกสิ่ง
“จงระมัดระวัง  จงยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ  จงกล้าหาญและเข้มแข็ง” (1คร 16:13)
สำหรับเรา  ครอบครัวคือการใส่ใจ  ปกป้องกัน  และการมีชีวิตอยู่ ณ จุดนั้น
“จงรักกันฉันพี่น้อง  จงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน” (รม 12:10)
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า  เมื่อข้าพเจ้าผิดพลาดโปรดช่วยข้าพเจ้าให้เปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่ลำบาก  และเมื่อข้าพเจ้าถูกต้อง  โปรดทำให้ข้าพเจ้าไม่ลำบากที่จะมีชีวิตกับมัน
“จงมุ่งหน้าหาความชอบธรรม  ความเคารพรักพระเจ้า  ความเชื่อ  ความรัก  ความอดทน  และความอ่อนโยน” (1ทธ 6:11)
จงไตร่ตรองถึงพระพรต่างๆ ในปัจจุบันของท่าน  ซึ่งเราทุกคนมีอย่างมากมาย  มิใช่สนใจโชคร้ายในอดีตซึ่งทุกคนมี
“พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตที่บันดาลความขลาดกลัว  แต่ประทานจิตที่บันดาลความเข้มแข็ง  ความรัก  และการควบคุมตนเองแก่เรา” (2ทธ 1:7)
เมื่อท่านโกรธ  ให้นับหนึ่งถึงสิบ  ก่อนจะพูด  ถ้าโกรธมาก  ให้นับหนึ่งถึงร้อย
“แม้ท่านจะโกรธ  ก็อย่าให้เป็นบาป  จงเลิกโกรธก่อนดวงอาทิตย์ตก” (อฟ 4:26)
มนุษย์ส่วนใหญ่ลืมพระเจ้าตลอดวัน  และพระองค์ทรงระลึกถึงพวกเขาในยามค่ำคืน
“ข้าพเจ้าคร่ำครวญและถอนใจในเวลาเย็น  เวลาเช้า  และเที่ยงวัน  พระองค์ก็ทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า”  (สดด  55:17)
ระวังความคิด  เพราะกลายเป็นคำพูด  ระวังคำพูด  เพราะกลายเป็นการกระทำ  ระวังการกระทำ  เพราะกลายเป็นนิสัย  ระวังนิสัย  เพราะกลายเป็นบุคลิกลักษณะ  ระวังบุคลิกลักษณะ  เพราะกลายเป็นโชคชะตา
“จงเป็นแบบอย่างแก่ผู้มีความเชื่อทุกคนด้วยคำพูดและความประพฤติ  ด้วยความรัก  ความเชื่อ  และความบริสุทธิ์ของท่าน” (1ทธ 4:2)
พระเจ้าทรงวัดมนุษย์ที่หัวใจมิใช่ที่สมอง
“พระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดู  มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอก  แต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ” (1ซมอ 16:7ข)
พระเจ้าทรงกระทุกสิ่งอย่างมีเหตุผล  จงวางใจในพระองค์
“จงฝากชะตากรรมของท่านไว้กับพระยาห์เวห์ จงวางใจในพระองค์ แล้วพระองค์จะทรงจัดการ” (สดด 37:5)
ผู้ที่เลี้ยงดูชีวิตนี้แต่ไม่เอาใจใส่ชีวิตนิรันดรเป็นความฉลาดชั่วครู่  แต่โง่ตลอดกาล
“ตราบใดที่ยังเป็นกลางวันอยู่  เราทั้งหลายต้องทำกิจการของผู้ที่ทรงส่งเรามา” (ยน 9:4)
พระเจ้าทรงเป็นสิ่งใดสำหรับโลก  พ่อแม่ก็เป็นสิ่งนั้นสำหรับลูก
“จงรักด้วยใจจริง” (รม 12:9)
ความเก่ง คือ ท่านสามารถทำได้  แรงจูงใจ คือ ตัวกำหนดว่าจะทำอะไร  ทัศนคติ คือ ตัวกำหนดว่าจะทำอย่างดีได้อย่างไร
“ท่านจะพูดเรื่องใดหรือทำกิจการใด ก็จงพูดจงทำในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า” (คส 3:17)
อำนาจของคำภาวนาอยู่ที่ผู้สดับฟังคำภาวนา  มิใช่อยู่ที่ผู้สวดภาวนา  คำภาวนาของเรานั้นแตกต่างกัน
“ทุกสิ่งที่ท่านจะอธิษฐานภาวนาวอนขอด้วยความเชื่อ  ท่านก็จะได้รับ” (มธ 21:22)
เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ  เราต้องมีความกล้าทั้งเมื่อล้มเหลวและพยายามอีก
“จงยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ  จงกล้าหาญและเข้มแข็ง” (1คร 16:13)
ถ้าฉันเอาใจใส่บุคลิกลักษณะของตนเอง  ชื่อเสียงของฉันก็จะเอาใจใส่ตัวของมันเอง
“ชื่อเสียงดีก็ประเสริฐกว่าน้ำมันหอมอย่างวิเศษ” (ปญจ 7:1)
การวัดมนุษย์มิใช่วัดที่ความยิ่งใหญ่ของความเชื่อของเขา  แต่วัดที่ความยิ่งใหญ่ของความรักของเขา
“ขณะนี้ยังมีความเชื่อ  ความหวัง  และความรักอยู่ทั้งสามประการ  แต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดทั้งหมด คือ ความรัก” (1คร 13:13)
ให้เวลากับลูกๆ  ให้แบบอย่างที่ดีแก่พวกเขา  ให้ความคิดในการดำเนินชีวิต  วางแผนกิจกรรมต่างๆ  ฝึกฝนลูกให้มีระเบียบวินัย  สอนพวกเขาให้รู้จักพระเจ้า
“จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น” (สภษ 22:6)
การกระทำที่ยิ่งใหญ่ลุล่วงไปได้ไม่ใช่ด้วยความแข็งแรง  แต่ด้วยความพากเพียร
“อย่าท้อแท้ในการทำความดี เพราะถ้าเราไม่หยุดทำความดี  เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถึงเวลา” (กท 6:9)
การใช้เวลาพูดคุยกับพระเจ้าไม่เคยสูญเปล่า
“จงทูลเราและเราจะตอบเจ้า และจะบอกสิ่งที่ยิ่งใหญ่และที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นให้แก่เจ้า” (ยรม 33:3)
แม้ในยามตกต่ำที่สุด  หัวใจของข้าพเจ้าวิ่งไปหาพระบิดาเสมอ  และพบความสงบได้ในพระองค์เท่านั้น
“เราจะกลับความโศกเศร้าของเขาให้เป็นความชื่นบาน  เราจะปลอบโยนเขา  และให้ความยินดีแก่เขาแทนความเศร้าโศก” (ยรม 31:13)
สิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดที่ใครคนหนึ่งสามารถกระทำเพื่อพระเจ้าและมนุษย์ คือ การภาวนา 
“ท่านจะอธิษฐานต่อพระองค์  และพระองค์จะทรงฟังท่าน  และท่านจะแก้บนของท่าน  ท่านจะตัดสินใจในเรื่องใด  และเรื่องนั้นจะสำเร็จสมประสงค์  และจะมีแสงสว่างส่องทางให้กับท่าน” (โยบ 22:27-28)
จัดการธุระของท่านด้วยความซื่อสัตย์  ซึ่งจะบอกได้อย่างดีถึงอุปนิสัยใจคอของท่าน
“อย่าตอบแทนความชั่วด้วยความชั่ว  จงพยายามทำดีต่อมนุษย์ทุกคน” (รม 12:17)
ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใด  พระอานุภาพของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง
“สำหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้  แต่สำหรับพระเจ้า  ทุกอย่างเป็นไปได้” (มธ 19:26)