พระเจ้าต้องการจะเป็นอะไรมากกว่าโทร 191 จงเรียกหาพระองค์ตลอดเวลา ไม่ใช่เฉพาะเวลามีปัญหาเท่านั้น


เมื่อเขาร้องเรียกหาเรา เราก็จะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามทุกข์ยาก เราจะช่วยเขาให้รอดพ้นและจะให้เกียรติยศแก่เขา (สดด 91:15)