แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

จงกล่าวถ้อยคำที่ไพเราะ แล้วท่านจะได้ยินเสียงไพเราะดังก้องกลับมา

ถ้อยคำอ่อนหวานเป็นเหมือนรวงผึ้ง เป็นความหวานสำหรับจิตวิญญาณ และเป็นสุขภาพสำหรับร่างกาย (สภษ. 16:24)