แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความรักเป็นรางวัลในตัว ความเกลียดชังก็เป็นการลงโทษตนเอง ทางที่มั่นใจที่สุดในการทำลายศัตรูคือ ทำให้คนๆนั้นเป็นเพื่อนของท่าน

เมื่อท่านทั้งหลายนอบน้อมเชื่อฟังความจริง ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์จนรักกันฉันพี่น้องแล้ว ก็จงรักกันจากใจจริงยิ่งๆ ขึ้นเถิด (1ปต 1:22)